Knowledge Management Bangkok Weekly

Knowledge ‘s blog for everybody in MIT Bangkok and everybody

อยากเล่าให้ฟัง

           เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 51 ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับข้าราชการระดับผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักเลขาธิการนายก และยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ ที่ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย สำหรับข้าราชการซี 5 อย่างตัวดิฉันเองแล้ว นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นั่งประชุมวงเดียวผู้ทรงคุณวุฒิระดับท่าน 

          การประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ  ซึ่งทุกหน่วยงานของภาครัฐมีส่วนเกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศภาครัฐนั้นปัจจุบันกระจัดกระจายกันไปในแต่ละหน่วยงาน โดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันน้อยมาก ๆ กว่าจะได้ข้อมูลอะไรมาก็ต้องทำหนังสือขอไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง แล้วต้องมานั่งทำรายงานสรุป กว่าจะได้ข้อมูลนำเสนอผู้ใหญ่ก็ต้องใช้เวลา ซึ่งหากมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว จะเป็นประโยชน์ในการสนันสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ หรือติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วทันเวลา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะพูดถึงข้อมูลสารสนเทศภาครัฐแล้ว ยังพูดถึงในด้านอื่น ๆ อีก เช่น มาตรฐานบุคลากรด้าน  ICT, มาตรฐานด้านข้อมูล, มาตรฐานของ website ของแต่ละหน่วยงานว่าข้อมูลที่แสดงใน website นั้น ควรจะแสดงข้อมูลอะไรบ้าง ซึ่งควรต้องทำเป็น template ของข้อมูลมาตรฐานที่ทุกหน่วยงานต้องนำเสนอ รวมถึงเรื่องของการศึกษาการเชื่อมโยงเครือข่ายของแต่ละกระทรวง เป็นต้น

          สำหรับการประชุมครั้งนี้แล้ว ทำให้ตัวดิฉันเองได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก พร้อมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของในเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) และการมองแบบมีวิสัยทัศน์ คือ มองในภาพกว้างในระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของส่วนงานในระดับต่าง ๆ ได้ ซึ่งสำหรับข้าราชการตัวเล็ก ๆ อย่างดิฉันนั้นยังต้องฝึกฝน ต้องอาศัยประสบการณ์ และการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ อีกมากมายกว่าจะคิดและมองได้แบบนี้ ซึ่งจะมองให้เป็นเรื่องยากมันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่ เพราะต้องมีความรู้อย่างกว้างขวางในเรื่องนั้น ๆ อย่างแท้จริง แต่ถ้าจะมองให้เป็นเรื่องที่ง่าย มันก็ง่ายอยู่เหมือนกัน ตรงที่เราต้องฝึกฝน และปฏิบัติจริง ในทุก ๆ วันของการทำงาน ซึ่งการเก็บเล็กผสมน้อย ค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ก็จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร มันเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างไร จะเข้าใจทั้งเหตุและผลได้อย่างไม่ยาก ดังนั้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากจะทำให้ได้ดี เข้าใจให้ลึกซึ้ง มันก็ต้องหมั่นฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 

     

Advertisements

มีนาคม 11, 2008 - Posted by | ทั่วไป

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: